گالیله در نامه شان به کلیسا نوشته، مرا ببخشید ادعایم در مورد زمین ناشی از مستی بوده است. به نظر شما چرا چرخش زمین دور خورشید با دین منافات داشت؟/؟