مرضیه حسینی؛ برای من، دختری با تحصیلات دکتری، شیعه و تنها در افغانستان، که تمام زندگی‌ام را برای ساختن و ماندن در این جغرافیای جنگ قمار کردم، دیگر هیچ امیدی نمانده ... هزارباره از صفر شروع کردن "توان" می‌خواهد. کاش یک‌بار هم ما شکوفه می‌دادیم، ما که این ‌همه هرس شدیم ...