قرآن کریم 12 چیز با عظمت و بزرگ است (... عظیمٌ): - أخلاق پیامبر صلی ألله علیه و آله و سلم - شهادت إمام حسین علیه‌ألسلام - ولایت إمام علی علیه‌ألسلام - حکومت خداوند - پاداش خداوند - قدرت خداوند - زلزله‌ قیامت - روز قیامت - بهشت - جهنم - قرآن - شرک

- إنّک لَعَلی خُلُقٍ عظیمٍ - و فَدَیناه بِذِبحٍ عظیمٍ - عمَّ یَتَسآئلونَ عن ألنباء ألعظیم - ربُّ ألعَرشِ ألعظیمِ - أجرٌ عظیمٌ - و هو ألعلیُّ ألعظیمُ - إنّ زَلزَلةَ ألساعةِ شیءٌ عظیمٌ - یومٌ عظیمٌ - فوزٌ عظیمٌ - عذابٌ عظیمٌ - قرآنٌ عظیمٌ - إنّ ألشرکَ لَظُلمٌ عظیمً


0