وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد،عزیز می‌شود یک لحظه آفتاب در هوای سرد،غنیمت می‌شود خدا در مواقع سختیها،تنها پناه می‌شودیک عزیز وقتی که از دست رفت،همه کس می‌شودپاییز وقتی که تمام شد،به نظر قشنگ و قشنگتر می‌شودو ما همیشه دیر متوجه می‌شویم قدربدانیم چرا که خیلی زود دیر می‌شودخدایا توفیقمان بده گیج نشیم.

حرف های ما هنوز ناتمام... تا نگاه می کنی: وقت رفتن است باز هم همان حکایت همیشگی! پیش از آنکه باخبر شوی لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود آی... ای دریغ و حسرت همیشگی! ناگهان چقدر زود دیر می شود!


2