کارشناسی
مهندسی مکانیک
دانشگاه شهید بهشتی

از بی هنران شعله ادارک مجویید این طایفه را طره دستار بلندست تن چیست که با خاک برابر نتوان کرد؟ از کوتهی ماست که دیوار بلندست غافل کند از کوتهی عمر شکایت شب در نظر مردم بیدار بلندست

آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم / اگر از خمر بهشت است وگر باده مست...