صاف بى دُرد كس از سـاقى اين بزم نخورد گل بى خـار كـس از گلـبن اين باغ نـچـيد [ ديوان فروغى ]