تفاوت بین معماری خوب و بد، میزان زمانی است که صرف آن کرده اید.(دیوید چیپرفیلد)