ویکتور هوگو : هرگز در ميان موجودات مخلوقى كه براى كبوتر شدن آفريده شده كركس نمى شود. اين خصلت در ميان هيچ يک از مخلوقات نيست جز آدميان!

خلقتُ ألأشیآءَ لِأجلِکَ و خَلَقتُکَ لِأجلی... تمام جهان را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم... حدیث قدسی.


0

شگفت انگیز


0