إمام علی علیه‌ألسلام؛ حال مردم خوب نمی‌شود جز با إصلاح حاکمان، و حاکمان إصلاح نمی‌گردند جز با "پایداری مردم" ... فَلَیسَت تَصلُحُ ألرَعیَّةُ إلّا بِصَلَاحِ ألوُلاةِ و لاتَصلُحُ ألوُلاةُ إلّا بإستِقامَةِ ألرَّعیّةِ ...