موشي در مزرعه تله‌ای را ديد. به مرغ، گوسفند و گاو خبر داد. گفتند: مشکل توست، به ما ربطي ندارد. ماري در تله افتاد و زن مزرعه‌دار را گزيد. از مرغ برايش سوپ درست کردند. گوسفند را هنگام عيادت سر بريدند. و گاو را در مراسم ترحيم کشتند. موش از ديوار نگاه مي‌کرد و به مشکلي که به بقیه ربط نداشت فکر مي‌کرد.