بارى كه ره دوست همان خانهء قبل است صد حيف كه اينگونه شما سوى حجازيد