قرآن کریم با سه دسته از زنان و مردان هرگز إزدواج نکنید؛ - کسانی که عفیف نیستند. (لایَنکِحُها إلّا زانٍ ... لایَنکِحُ إلّا زانیةً) - کسانی که خداپرست نیستند. (و لاتَنکِحوا ألمُشرکاتِ ... و لاتَنکِحوا ألمشرِکینَ) - کسانی که در پنهان دوست نامحرم دارند. (و لامُتَّخِذاتِ أخدانٍ ... و لامُتَّخذی أخدانٍ)