ژورنال تحول آفرین (TJ) یک ژورنال اشتراکی یا ترکیبی است که متعهد شده است به طور کامل به OA منتقل شود - نویسندگان می توانند بین OA طلایی یا انتشار اشتراك ، براساس ترجیحات ، نیازهای تأمین كننده یا م institutionalسسات خود و در دسترس بودن بودجه APC ، انتخاب كنند.