Loading...

إمام حسن عسگری(ع): رسیدن به خداوند عزّوجلّ سفری است که جز با نشستن بر مرکب شب پیموده نشود.

میشه در این مورد بیش تر توضیح بدین


0

توضیح؛ از خاک تا أفلاک و از فرش تا عرش راهیست طولانی که ألبته باید توسط هر "کسی" طی شود. (به قرینه‌ی؛ جن و إنس را نیافریدم مگر برای شناخت خودم). مرکب در این سفر تهجد و عبادت شبانه است. سفر طولانی مرکب می‌خواهد . قرآن کریم؛ عبادت در دل شب، سریعترین پیمایش در طول روز و بلیغترین گفتار در طول روز است.


0

عبادت در زیادی نماز و روزه نیست (ألبته مقدار واجب و نافله0إی آن هم مشخص است) که بیش از آن مقدار را باید وقت در معرفت خداوند بکند. "أساس عبادت تفکر است". تفکر در مقصدشناسی و مقصود یابی. لذا روایت شریفه ناظر به سه مطلب است؛ - توشه‌ی سفر (عبادت متفکرانه) - مرکب راهوار (شب) - تفکر در آغاز و انجام انسان.


1

حدیث قدسی؛ خداوند متعال نزد ملآئکه‌ی خود مباهات می‌کند به بنده‌ای که در دل شب با او مناجات می‌کند در حالیکه مردم در خواب هستند.


0