إمام حسن عسگری(ع): رسیدن به خداوند عزّوجلّ سفری است که جز با نشستن بر مرکب شب پیموده نشود.

حدیث قدسی؛ خداوند متعال نزد ملآئکه‌ی خود مباهات می‌کند به بنده‌ای که در دل شب با او مناجات می‌کند در حالیکه مردم در خواب هستند.
1 هفته پیش

0 0


عبادت در زیادی نماز و روزه نیست (ألبته مقدار واجب و نافله0إی آن هم مشخص است) که بیش از آن مقدار را باید وقت در معرفت خداوند بکند. "أساس عبادت تفکر است". تفکر در مقصدشناسی و مقصود یابی. لذا روایت شریفه ناظر به سه مطلب است؛ - توشه‌ی سفر (عبادت متفکرانه) - مرکب راهوار (شب) - تفکر در آغاز و انجام انسان.
1 هفته پیش

0 0


توضیح؛ از خاک تا أفلاک و از فرش تا عرش راهیست طولانی که ألبته باید توسط هر "کسی" طی شود. (به قرینه‌ی؛ جن و إنس را نیافریدم مگر برای شناخت خودم). مرکب در این سفر تهجد و عبادت شبانه است. سفر طولانی مرکب می‌خواهد . قرآن کریم؛ عبادت در دل شب، سریعترین پیمایش در طول روز و بلیغترین گفتار در طول روز است.
1 هفته پیش

0 0


متشکرم
1 هفته پیش

0 0


میشه در این مورد بیش تر توضیح بدین
1 هفته پیش

0 0