با سلام همه میدانیم کرونا روز به روز جهش می باید. در مصاحبه مسئولین شهرداری دیدم که می گویند ناوگان کم است و نمی توانیم سرفاصله ها را کم کنیم و متاسفانه شلوغ می شوند. چرا با وجود شرایط کرونایی اتوبوس ها و مترو حتی در پایان روز نیز تمیز و ضدعفونی نمی شوند. مگر چقدر هزینه میخواهد؟