آری؛ "بعضی ها، آنقدر به دیگران وفا دارند که به خود خیانت می کنند. " ! ( گارسیا مارکز )