شما به هرچیزی که میخواین میتونین برسین فقط یک عامل جلوی شمارو میگیره ذهنتون اگه روی این کنترل داشته باشین موفقیت برای شماست....