افراد موفق‌ قبلا و در طول زندگی خود چندبار شکست خورده اند؛ تا زمين نخوريد، راه رفتن را نمى آموزيد.