ما باید برای خوشبخت زیستن؛ موقعیت های مناسب ایجاد کنیم، نه اینکه در انتظار آن باشیم... #فرانسیس_بیکن

باریکلا


0