قرآن کریم مراتب نماز: - نماز بخوان به خاطر رشد (تَنهی عَن ألفَحشآءِ و ألمُنکَر). - نماز بخوان به خاطر شکر (فَلیَعبُدوا رَبَّ هذا ألبیتَ). - نماز بخوان به خاطر یاد خدا (أقِم ألصَّلاةَ لِذِکری). - نماز بخوان و نزدیک شو (و أسجُد و إقتَرِب).