نشانه های انسان کامل درقرآن ۱-تواضع و فروتنی۲-صبر دربرابرجاهلان۳-نیایش در دل شب۴-امید به رحمت خداوترس ازدوزخ ۵- میانروی در انفاق ۶- همواره یکتاپرستند۷-احترام به جان انسانها۸-پاکدامن۹-پاکسازی روح و روان۱۰ - ترک مجالس گناه ۱۱کار بیهوده نمیکنند۱۲-کنجکاوی در آیات ۱۳-درخواست فرزندصالح ۱۴- پیشوای پرهیزگار

تفسیرآیات ۶۳ تا ۷۴ سوره فرقان منبع کتاب سیمای انسان کامل در قرآن نوشته جعفر سبحانی چاپ سوم صفحه ی ۲۳۳


2

جزاک الله خیرا


1