ای معلّم ... ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس "روزت مبارک معلّم عزیزم"