Loading...

- سنگفرش هر خیابان از طلاست؛ فریب أعداد را نخورید، آنها فقط از تعداد حرف می‌زنند و این محدودیت بزرگی است. فرض کنید ۱۰۰ خوک و ۱ آدم دارید، أعداد می‌گویند که نسبت آنها صد به یک است و بس. آنها نمی‌توانند از قدرت أقلیت چیزی بگویند.