قرآن کریم دو خانواده که همگی به إتفاق هم داخل در بهشت می‌گردند؛ - خردمند (إنَّما یَتذَکَّرُ أولوألألبابِ ... جنّاتُ عدنٍ یدخلونها و مَن صلحَ مِن آبآئِهم و أزواجِهم و ذُرّیّاتِهم) - پیرو راه خدا (و إتّبِعوا سبیلَک ... و أدخِلهم جنّاتٍ عدنٍ وَعَدتَهم و مَن صلحَ مِن آبآئِهم و أزواجِهم و ذُرّیّاتِهم)