مثل گندم باش! زیر خاک می برندش باز می روید پرتر... زیر سنگ می برندش آرد می شود پربهاتر... آتش می زنندش نان می شود مطلوب تر... به دندان می جوندش جان می شود نیرومندتر... ذات باید ارزشمند باشد!