نوروز رسيد و خرمى گشت پدبد در جسم جهان دميده شد روح جديد اى دوست مبارك به تو اين عيد سعيد هر روز تو فرخنده و مسعود چو عيد