قرآن کریم قرآن شفای تمام أمراض برای باورکنندگان به آن است. (3 بار) - و نُنَزِّلُ ما هو شِفآءٌ و رَحمَةٌ لِلمؤمنینَ ... - لِلّذینَ آمنوا هُدیً و شِفآءٌ ... - شَفآءٌ لِما فی ألصدورِ ...