از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.(والتر گروپیوس )