ضرورت توجه خاص به محیط زیست برای کسانی که با جهان هولوگرافیک آشنایی دارند مساله ای بنیادی و بدیهی است . چرا این موضوع محیط زیست در کشور ما به حاشیه رانده شده است!