قرآن کریم حجاب - أولین دستور خداوند: به این میوه نزدیک نشوید (لاتقربا هذه ألشجرة) - عریانی و بی‌حجابی ظلم است (فتکونا من ألظالمین) - نتیجه‌ی عریانی: خروج از نعمت و بهشت است (إهبطوا منها) - أولین دستور خداوند به همه: مواظب باشید شیطان لباستان را نگیرد (ینزع لباسهما) بی‌حجابی و نعمت یک جا جمع نمی‌شود

پس چرا در بلاد کفر که حجاب نیست نعمت هست؟


0

البته نعمت و حجاب شقوق و تفسیر دارد.


1

بلافاصله پس از إرتکاب گناه توسط آدم و حوا، آنان برهنه گردیدند ... (فبدت لهما سؤآتهما ...) عریانی و برهنگی أولین سیلی خدا به إنسان است ...


1

آدم و حوا در دل نعمت أصیل و واقعی بودند ... در بهشت ... بواسطه‌ی عریان بودنشان لیاقت حضور در بهشت را نداشتند و إخراج شدند ...


1