ای تو آغاز تو انجام تو بالا تو فرود ... ای سراینده‌ی هستی، سر هر سطر و سرود، بازگردان به سخن، دیگر بار، آن شکوه ازلی، شادی و زیبایی را، داد و دانایی را ... #شفیعی_کدکنی قرآن کریم و هو ألاولُ و ألآخرُ و ألظاهرُ و ألباطنُ. صِبغة أللهِ و مَن أحسنُ مِن أللهِ صبغةً. و مَن نُعَمّره نُنَکّسه فی ألخَلق ..