"ما کمبود برق نداریم، مشکل مصرف مردمه" ... - مدرسه تعطیل، دانشگاه تعطیل، مراکز خدماتی رفاهی تا 8 شب، إدارات نیمه تعطیل ... #نشتی_برق