هر کجا فقر تمجید و داشتن سرمایه و پول تقبیح شد، شکم‌ها را هدف نگرفته‌اند، تفکر و آگاهی و مغزها را نشانه گرفته‌اند... چیزی که با فقر یکجا جمع نمی‌شود، آگاهی است.

مولا علی میفرمایند: هرگاه از دری فقر وارد شود از در دیگر ایمان خارج میشود. پس شریعت اسلام هیچوقت موافق با فقر نبوده، بلکه با سرمایه داری مخالف بوده و در جای دیگری امام علی نقل به مضمون میفرمایند هرجا ثروتی جمع شده حق مظلومی پایمال شده است.البته این به این معنا نیست که ثروتمند از راه حرام تحصیل ثروت کرده باشه، بلکه طبق حدیث دیگری که میفرمایند خداوند روزی افراد فقیر را در مال افراد توانگر واجب گردانیده، پس اگر فقیری هست به دلیل آن است که توانگر سهم اورا پرداخت نکرده منجمله خمس و زکات و صدقات مربوطه.


2