آنکس که ملتزم به واجبات و نه بیشتر است، زاهدترین مردم است و خداوند را آنگونه که دستور داده شده است، عبادت کرده است و خداوند بر خود واجب کرده است هر آنچه را که بنده خواهد عطا کند. إمام علی علیه‌ألسلام؛ زاهدترین مردم کسی است که واجبات را برپا دارد ... و هر کس از خداوند درخواست نماید، عطایش می‌کند ...

أزهد ألناس من أقام بألفرآئض ... مَن سألَ أللهَ أعطاهُ ...


1

چه عزاداری‌ها که از مساجد گرامی‌تر شد ...


1