إمام رضا علیه‌ألسلام: ... هیچ یک از شیعیان ما اندوهگین نمی‌گردد، مگر اینکه ما نیز در غم او محزون می‌شویم و شادمان نمی‌گردد، مگر اینکه ما نیز به خاطر شادی او شادمان می‌گردیم.