بورسیه کارشناسی أرشد دو جانبه، فرهنگ مسلمانان، دانشگاه آقاخان انگلستان و دانشگاه کلمبیا آمریکا.