از شیخ بهایی پرسیدند : خیلی سخت می گذرد . چه باید کرد ؟ شیخ گفت : خودت که می گویی . سخت می گذرد . سخت که نمی ماند پس خدا را شکر که می گذرد و نمی ماند