إمام رضا علیه‌ألسلام: هرگاه می‌خواهی دعایت به عرش ألهی رسیده و به إستجابت نزدیک گردد، أول در حق پدر و مادرت دعا کن.