غلط ننویسیم ← صحیح بنویسیم؛ ذغال ← زغال بلیط ← بلیت لشگر ← لشکر مهابا ← محابا أطراق ← أتراق پلمپ ← پلمب طپش ← تپش مابه‌إزا ← مابإزا توفان ← طوفان متنابه ← معتنابه بیاندازد ← بیندازد علاقمند ← علاقه‌مند زیباشناسی ← زیبایی‌شناسی

سلام دو تا سوال : کجدار و مریض یا کج دار و مریز اگر طرف اسمش زیبا بود , زیباشناسی میتونیم بنویسیم؟


1

سلام و رحمةألله ... کج‌دار و بریز ... زیباشناسی برازنده‌ی زیبا است ...


1

- "گذار" از ریشه‌ی گذاشتن به معنی قرار دادن است. همانند گذاشتن شی و یا جسمی در محلی. مثل گذاردن میوه دریخچال. - "گزار" از ریشه‌ی "گزاردن "به معنای انجام دادن فعلی است. مانند "گزاردن نماز "، به معنی به جای آوردن و انجام دادن فعل نماز. - أما "سپاسگزار" از کلمه‌ی سپاس + گزار (که در أصل گزارنده بوده و در اثر کثرت استعمال و زیبایی این صفت فاعلی مرکب آخرش (نده)، افتاده و به صفت فاعلی مرکب مرخّم تبدیل شده. سپاسگزار = سپاس و شکرکننده و انجام دهنده‌ی فعل و کار تشکر. در حالی‌که اگر بنویسیم "سپاسگذار" از ترکیب "سپاس" + گذار (که در اصل گذارنده بوده و "نده" از آخرش حذف شده و به سپاسگذار تبدیل شده)، که در این صورت معنا می‌شود؛ سپاس و تشگر قراردهنده و تشگرگذارنده و یا کسی که تشکر را می‌نهد و پر واضح است که معنای درستی از آن فهم نمی‌شود و غلط است. نتیجه اینکه سپاسگذارم "غلط" است و سپاسگزارم "درست" است. از توجه شما "سپــاسگــــزارم" ...


0