قرآن کریم 12 چیز در قرآن کریم بزرگ (عظیم) شمرده شده است؛ - خود خداوند - قدرت خداوند - إمام علی - إمام حسین - زلزله‌ی قیامت - روز قیامت - قرآن کریم - أخلاق پیامبر أکرم - بهشت خداوند - پاداش خداوند - شرک به خداوند - عذاب خداوند

- و هو ألعلیٌّ ألعظیم - ربٌّ ألعرشِ ألعظیم - ألنباء ألعظیم - و فدیناه بذبحٍ عظیمٍ - إنّ زلزلةَ ألساعةِ شیءٌ عظیمٌ - یومٌ عظیمٌ - ألقرآن ألعظیم - إنّکَ لَعلی خُلُقٍ عظیمٍ - فوزٌ عظیمٌ - أجرٌ عظیمٌ - إنّ ألشرکَ لَظُلمٌ عظیمٌ - عذابٌ عظیمٌ


0