طلب كردم ز دانايى يكى پند مرا فرمود با نادان مپيوند