Loading...

از مذاکرات سیاسی چقدر می دانید؟ آیا سیاست جنازه یا چماق هویج چیزی شنیده اید؟آیا می دانید در مذاکرات سیاسی پاشنه کفش خانم ها چند سانتی متر باید باشد... آیا در ضیافتی دعوت شده آید و هسته زیتون را کجا باید قرار دهید ،چیزی می دانید....

بنظر موضوع جالبی میباشد ما متاسفانه از آن بی اطلاعیم


1