حضرت محمد(ص): به هرکس که چهار چیز داده شود، خیر دنیا و آخرت و رستگاری در آن دو عطا شده است: - تقوایی که او را از حرام باز دارد. - أخلاق خوشی که با مردم داشته باشد. - صبری که با آن جهل جاهلان را دفع کند. - و همسری که یاور او در کارهای دنیایی و آخرت باشد.