متخصص کسی است که در مورد یک چیز،همه چیز را بداند.نه در مورد همه چیز ،یک چیز را بداند.