16 آذر روز دانشجو بر تمام علم جویان و دانشجویان عزیز مبارک باد .