١٦ آذر روز دانشجو ، روز حق خواهی و استبدادستیزی بر تمام رهپویان علم و معرفت گرامی باد.