چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست آن به که کار خود به عنایت رها کنند