99/99 % فضا و محیطی که انسان دسترسی دارد فضای خالی است و ما عموما فکر میکنیم حداقل موجوداتی که قابل رویت یا لمس هستند فضای خالی کمتری دارند ولی هیچ فرقی نمیکند موجودات چه زنده وچه غیرزنده 99/99% وجودشان فضای خالیه فیزیک کوانتوم دنیای زیبای آگاهی و علم