اگر مذاکره ای را یک ساعت در نظر گرفتید،بعد از 10 دقیقه سخنرانی ،تریبون را به مخاطبتان بدهید،موقع سخنرانی اوست در مذاکره.