ای کاش دلت از دل تنگم خبری داشت یا نالهء من در دل سنگت اثری داشت یا شام فراقت ز پی خود سحری داشت یا نرگس مخمور تو بر من نظری داشت